Nárok na poberanie rodinných prídavkov na dieťa z Rakúska, resp. finančný rozdiel medzi výškou príspevku zo slovenského a rakúskeho úradu majú osoby s bydliskom alebo so zvyčajným pobytom v Rakúsku. Nárok na rodinné prídavky je pre:
a) neplnoleté deti,
b) plnoleté deti, ktoré ešte nedovŕšili 24. rok života a nachádzajú sa vo vzdelávacom procese na niektorej odbornej škole.
Každá žiadosť je posudzovaná osobitne, čo sa týka priznania súm a časového intervalu vyplácania. Nakoľko je táto problematika veľmi zložitá a rozsiahla, naši pracovníci Vám so žiadosťou o priznanie rodinných prídavkov radi pomôžu.