Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v súlade s § 15 ods. 1 a § 16 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“)

V zmysle § 15 ods. 1 a § 16 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) spoločnosť TMT partners s.r.o. v súlade s predpokladaným spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb, informuje o právach a skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania ich osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré klienti ako dotknuté osoby poskytujú do informačných systémov spoločnosti TMT partners s.r.o. sa poskytujú na základe § 10 ods. 3 písm. b) zákona, a teda na základe predzmluvných vzťahov a plnenia zmluvy, ďalej občianskym zákonníkom, obchodným zákonníkom, či iných osobitných predpisov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári za účelom sprostredkovania opatrovateľskej činnosti.

Osobné údaje klientov budú spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť TMT partners s.r.o., IČO 36782459, Levočská 1, Prešov 080 01 (ďalej „prevádzkovateľ“), ktorá má zabezpečenú ochranu osobných údajov v súlade so zákonom.

Poskytnuté osobné údaje sa budú spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu, v inom prípade po dobu 2 rokov od poskytnutia svojich osobných údajov do registračného formulára.

V súlade s § 16 ods. 1 zákona, je dotknutá osoba povinná poskytnúť prevádzkovateľovi len pravdivé osobné údaje a v prípade zmeny ste povinní tieto nahlásiť neodkladne prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ môže sprístupniť, alebo poskytnúť osobné údaje tretím stranám (v zmysle osobitných predpisov, alebo na základe zmluvného vzťahu) najmä Policajnému zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu, inému oprávnenému subjektu na základe všeobecne záväzného právneho predpisu v zmysle § 10 ods. 2 zákona. Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené, alebo poskytnuté zmluvným partnerom prevádzkovateľa, najmä klientom- žiadateľom o opatrovanie a oprávneným osobám pre vybavenie potrebných náležitostí v rámci sprostredkovania opatrovateľskej činnosti v zahraničí.

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu môže spracúvať aj sprostredkovateľ na základe uzatvorenej zmluvy o spracúvaní osobných údajov, najmä prepravná spoločnosť AUTOKRES SK, s.r.o., so sídlom Odorínska cesta 1, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 47 584 904, za účelom zabezpečenia prepravy klientov, ďalej PhDr. Marion Bujňáková, CSc., prekladateľka v odbore slovenský jazyk – nemecký jazyk, ktorej identifikačné údaje budú klientovi poskytnuté na vyžiadanie, za účelom zabezpečenia úradného prekladu potrebných písomností, tlačív a dokumentov v rámci sprostredkovania opatrovateľskej činnosti.

V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Práva oprávnených osôb týkajúce sa spracúvania osobných údajov upravuje § 28 zákona o ochrane osobných údajov, citovaného nižšie:

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.