Informácie o právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov

Osobné údaje, ktoré klienti ako dotknuté osoby poskytujú do informačných systémov spoločnosti TMT partners s.r.o. sa poskytujú na základe predzmluvných vzťahov a plnenia zmlúv v rozsahu uvedenom v registračnom formulári za účelom sprostredkovania a organizácie opatrovateľskej činnosti.

Osobné údaje klientov budú spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť TMT partners s.r.o., IČO 36782459, Levočská 1, Prešov 080 01 (ďalej „prevádzkovateľ“), ktorá má zabezpečenú ochranu osobných údajov v súlade so zákonom.

Poskytnuté osobné údaje sa budú spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu, v inom prípade po dobu 2 rokov od poskytnutia svojich osobných údajov do registračného formulára.

Prevádzkovateľ môže sprístupniť, alebo poskytnúť osobné údaje tretím stranám (v zmysle osobitných predpisov, alebo na základe zmluvného vzťahu) najmä Policajnému zboru v rozsahu potrebnom na účely objasňovania priestupku alebo trestného činu, inému oprávnenému subjektu na základe všeobecne záväzného právneho. Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené, alebo poskytnuté zmluvným partnerom prevádzkovateľa, najmä klientom- žiadateľom o opatrovanie a oprávneným osobám pre vybavenie potrebných náležitostí v rámci sprostredkovania opatrovateľskej činnosti v zahraničí.

Osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu môže spracúvať aj sprostredkovateľ na základe uzatvorenej prevádzkovateľsko – sprostredkovateľskej zmluvy o spracúvaní osobných údajov, najmä prepravná spoločnosť AUTOKRES SK, s.r.o., so sídlom Odorínska cesta 1, Spišská Nová Ves 052 01, IČO: 47 584 904, za účelom zabezpečenia prepravy klientov, ďalej PhDr. Marion Bujňáková, CSc., prekladateľka v odbore slovenský jazyk – nemecký jazyk, ktorej identifikačné údaje budú klientovi poskytnuté na vyžiadanie, za účelom zabezpečenia úradného prekladu potrebných písomností, tlačív a dokumentov v rámci sprostredkovania opatrovateľskej činnosti.

V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Ďalšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov tu.

tmt-partners-logo-gray-150