Všeobecné obchodné podmienky portálu
www.opatrovanie-tmt.sk

Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Cieľom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi Prevádzkovateľom portálu www.opatrovanie-tmt.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a Záujemcom s cieľom zabezpečiť informovanosť Záujemcu o podmienkach poskytovaných služieb.
2. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje sprostredkovať pre Záujemcu opatrovateľskú činnosť podľa týchto VOP a zabezpečovať aj ďalšie služby súvisiace s touto opatrovateľskou činnosťou a Záujemca sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi za tieto činnosti dohodnutú odplatu.
3. Právny vzťah medzi Prevádzkovateľom a Záujemcom sa riadi ustanoveniami Slovenského zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
4. Platí domnienka, že Záujemca sa s týmito VOP oboznámil, ibaže by preukázal, že prístup k nim bol zmarený zavinením Prevádzkovateľa.
5. Tieto VOP sa stávajú pre Prevádzkovateľa záväznými dňom ich zverejnenia a pre Záujemcu okamihom uzatvorenia Dohody resp. Zmluvy.

Čl. II.
Definície pojmov

1. Záujemcom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá uzatvorí s Prevádzkovateľom Dohodu o sprostredkovaní opatrovateľskej činnosti a Zmluvu o poskytnutí služieb.
2. Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť TMT partners s.r.o., sídlom Levočská 1, 080 01 Prešov, Slovenská republika, IČO: 36 782 459, ktorá prevádzkuje portál www.opatrovanie-tmt.sk a ktorá zabezpečuje pre Záujemcu služby v oblasti opatrovateľskej činnosti.
3. Klientom sa rozumie fyzická osoba, pre ktorú bude Záujemca na základe činnosti Prevádzkovateľa, vykonávať opatrovateľskú činnosti vo forme samostatne zárobkovej činnosti ako opatrovateľ/opatrovateľka, príp. vykonávanie pomocných prác v domácnosti.
4. Zmluvou sa rozumie každá zmluva, prípadne dohoda, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje sprostredkovať pre Záujemcu opatrovateľskú činnosť, ako aj ďalšie služby súvisiace s touto opatrovateľskou činnosťou a Záujemca sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi dohodnutú odplatu.
5. Zmluvnými stranami sú Záujemca a Prevádzkovateľ.

Čl. III.
Spôsob registrácie záujemcu

1. Záujemca o vykonávanie opatrovateľskej činnosti, vyplní na internetovej stránke www.opatrovanie-tmt.sk dotazník o svojej osobe, ktorý umožní prevádzkovateľovi pred osobným stretnutím vyhľadanie vhodného klienta na opatrovanie.
2. Tento dotazník obsahuje nasledujúce údaje Záujemcu:
– osobné údaje (meno, priezvisko, vek, pohlavie, výška, váha, fotografia),
– kontaktné údaje (ulica a číslo, mesto, PSČ, mobil, pevná linka, e-mail),
– údajne o znalosti cudzieho jazyka (uvedenie cudzieho jazyka a úrovne jeho ovládania),
– profil Záujemcu (dosiahnuté vzdelanie, absolvovanie kurzu, vodičský preukaz, opis šoférskych zručností, skúsenosti v oblasti opatrovania osôb, dĺžka praxe, popis týchto skúseností, údaj o existencii živnostenského oprávnenia).
3. Po odoslaní tohto dotazníka, Prevádzkovateľ tam uvedené údaje Záujemcu spracuje
a za účelom ich preverenia, ako aj prípadnej ponuky vhodnej opatrovateľskej činnosti,
kontaktuje Záujemcu so žiadosťou o osobné stretnutie v sídle Prevádzkovateľa.
4. Vyplnenie a odoslanie vyššie uvedeného dotazníka, nie je pre Záujemcu záväzné a zmluvný vzťah medzi ním a Prevádzkovateľom, vzniká až uzatvorením Zmluvy.

Čl. IV.
Uzatvorenie zmluvného vzťahu

1. Po odoslaní vyplneného dotazníka Záujemcom na internetovej stránke www.opatrovanie-tmt.sk, kontaktuje Prevádzkovateľ Záujemcu za účelom osobného stretnutia v sídle Prevádzkovateľa.
2. Predmetom tohto stretnutia, je preverenie informácií poskytnutých Záujemcom vo vyplnenom dotazníku, preverenie jazykových znalostí Záujemcu, ako aj podrobné informovanie Záujemcu o spôsobe spolupráce s Prevádzkovateľom, oboznámenie systému uzatváraných zmluvných vzťahov, prípadne aj ponuka opatrovateľskej činnosti u konkrétneho Klienta, ak táto je v čase osobného stretnutia so Záujemcom známa.
3. Na tomto osobnom stretnutí sa v prípade záujmu Záujemcu o vzájomnú spoluprácu, uzatvárajú s Prevádzkovateľom Zmluvy, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje
sprostredkovať pre Záujemcu opatrovateľskú činnosť, ako aj ďalšie služby súvisiace s touto opatrovateľskou činnosťou a Záujemca sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi dohodnutú odplatu.
4. Po uzatvorení týchto zmluvných vzťahov, je Prevádzkovateľ zaviazaný zabezpečiť v prospech Záujemcu uzatvorenie Zmluvy s Klientom, na základe ktorej bude Záujemca ako samostatne zárobková osoba, vykonávať pre Klienta činnosti ako opatrovateľ/opatrovateľka, príp. vykonávanie pomocných prác v domácnosti.

Čl. V.
Ochrana osobných údajov

1. Záujemca odoslaním dotazníka na internetovej stránke www.opatrovanie-tmt.sk udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so zaradením a spracovaním všetkých vyplnených osobných a iných údajov v dotazníku do databázy Prevádzkovateľa.
2. Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Záujemca berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každý Záujemca má práva najmä podľa § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, t. j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
3. Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Záujemcu, že prostredníctvom internetovej stránky využíva súbory Cookies. Záujemca používaním internetovej stránky súhlasí s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača môže Záujemca Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Záujemcu, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie internetovej stránky.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, ktoré vzniknú zo vzťahu založeného zmluvou a týmito VOP prednostne dohodou.
2. Zmeny alebo doplnenia týchto VOP vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a platnosť prípadných zmien a doplnkov je podmienená písomným prejavom prevádzkovateľa.
3. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
4. Záujemcovia pri uzatváraní zmlúv s Prevádzkovateľom potvrdzujú súhlas s týmito platnými VOP Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na internetovej stránke prevádzkovateľa www.opatrovanie-tmt.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2015.

TMT partners s.r.o., zast.:
Mgr. Michal Džujka, konateľ