FAQ

|FAQ
­

Najčastejšie kladené otázky

Najjednoduchším a najrýchlejším spôsobom ako začať spoluprácu s našou spoločnosťou je kontaktovať telefonicky v konzultačných časoch naše personálne referentky a takto sa informovať o všetkých záležitostiach, ktoré Vás zaujímajú a ktoré sú pre Vás podstatné. Následne si dohodnete termín osobného pohovoru alebo pohovoru prostredníctvom Skypu, na ktorom budú preverené Vaše odborné, profesné a jazykové znalosti.

Pre rýchlejšiu komunikáciu nám pomôže, ak sa pred prvým kontaktom bezplatne zaregistrujete na našich stránkach v časti „Registrácia“.

Nakoľko našim klientom garantujeme, že náš personál je dôkladne preverený, osobný pohovor je nutný. Každého záujemcu potrebujeme spoznať osobne, preveriť jeho znalosti, skúsenosti, ale aj osobnostné črty. Umožňujeme však aj pohovor prostredníctvom Skypu.

Áno, naša spoločnosť má pre Vás pripravené rôzne varianty opatrovania, pričom o zaradení do jednotlivého variantu vždy rozhoduje kombinácia vzdelania, praxe, Vašich skúseností a jazykových znalostí nemeckého jazyka. Jedným z týchto variantov je aj variant pre začínajúce opatrovateľky, ktoré majú ukončený opatrovateľský kurz v rozsahu aspoň 200 teoretických hodín a ovládajú základy nemeckého jazyka.

Po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru Vás čaká inštruktáž, počas ktorej Vám pomôžeme zorientovať sa v základných otázkach, ktoré sa týkajú výkonu opatrovateľskej činnosti v nemecky hovoriacich krajinách.

Áno, čo sa týka výpisu z registra trestov, je vždy nutný úradne preložený originál nie starší ako tri mesiace. Takisto doklad o vzdelaní, resp. o absolvovaní opatrovateľského kurzu je nutné doložiť buď v dvojjazyčnej forme alebo musí byť úradne preložený. Aby ste sa vyhli zbytočným výdavkom na úradné preklady, ktoré nebudete potrebovať, odporúčame Vám, aby ste si dokumenty dávali preložiť až po osobnom pohovore u nás, kde Vám presne povieme, čo musí a čo nemusí byť úradne preložené.

UPOZORNENIE: Na základe našich doterajších skúsenosti si dovoľujeme Vás upozorniť, aby ste si dávali pozor na to, komu zaplatíte za preklad dokumentov. Úradný preklad je vždy zviazaný trojfarebnou šnúrkou a má okrúhlu, tzv. „úradnú“ pečiatku so znakom Slovenskej republiky.

Niektorým záujemcom ponúkame voľné miesto už pri pohovore. Ostatných záujemcov kontaktujeme neskôr telefonicky. Dĺžka čakania závisí od Vašich skúseností s opatrovaním, znalosti nemeckého jazyka ale aj od individuálnych požiadaviek našich klientov.

Opatrovateľská činnosť v Rakúsku sa vykonáva na rakúsku živnosť. Zapísaním do živnostenského registra sa stávate členom rakúskej živnostenskej komory. Zároveň je potrebné vykonať prihlásenie aj na ďalšie rakúske úrady, avšak nemusíte mať žiadne obavy, s vybavením úradných záležitostí Vám pomôžu naši pracovníci.

Nakoľko máme rôzne varianty opatrovania, aj dĺžka turnusov je rôzna. V ponuke máme 14-dňové turnusy, pričom to vždy závisí od konkrétnej ponuky a požiadaviek klienta. Zoznam aktuálne voľných miest nájdete aj na našich internetových stránkach v časti „Ponuky opatrovania“.

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s prepravcom, ktorý disponuje vlastným vozovým parkom, vyzdvihne Vás priamo v mieste bydliska a odvezie Vás na miesto výkonu opatrovateľskej činnosti. Zároveň Vás pri ukončení turnusu odvezie späť na Vašu domácu adresu.

Áno, klient z nemecky hovoriacej krajiny Vám prepláca cestovné náklady v plnej výške, čo budete mať aj zmluvne dohodnuté.

Dohodnutá odmena za vykonané činnosti Vám bude vyplatená bezhotovostným prevodom na Váš bankový účet resp. v hotovosti na konci turnusu priamo od klienta.

Nakoľko opatrovateľská činnosť je vykonávaná na živnosť, neexistuje žiaden limit pre osobné voľno. Keďže sa jedná o 24 hodinovú starostlivosť, nárok na osobné voľno je vhodné si vopred dohodnúť s objednávateľom, aby v budúcnosti nevznikali zbytočné nedorozumenia.

Po zapísaní Vašej živnosti do živnostenskej komory v Rakúsku Vám bude automaticky pridelené aj číslo zdravotného poistenia a vystavená karta E-card, na základe ktorej Vám bude poskytovaná zdravotná starostlivosť v Rakúsku. Zdravotná starostlivosť na Slovensku Vám bude poskytovaná na základe formulára E 106, ktorý obdržíte od sociálnej poisťovne v Rakúsku (SVA).

Na základe Vašej rakúskej živnosti sa stávate samostatne zárobkovo činnou osobou v Rakúsku a preto ste povinní odvádzať odvody do sociálnej poisťovne v Rakúsku (SVA). Tieto odvody sa uhrádzajú v aktuálne platnej výške raz kvartálne na základe šeku, ktorý Vám SVA pošle poštou na adresu miesta výkonu opatrovateľskej činnosti v Rakúsku alebo na Vašu slovenskú adresu. Peniaze na odvody v základnej výške Vám vypláca klient spolu s odmenou za výkon činnosti opatrovania, preto odporúčame pravidelne si z tejto sumy odkladať príslušnú časť, ktorá sa týka preplatenia odvodov.

UPOZORNENIE: Dovoľujeme si Vás upozorniť na dôsledné dodržiavanie predpísaných platieb do SVA, nakoľko v prípade dlhodobého neplatenia odvodov Vám hrozia sankcie, exekúcia, dokonca až vyhostenie z krajiny a zákaz výkonu činnosti.

Od 1.1.2019 je základná výška poistenia v sume 171,85 € mesačne.

V prvých troch rokoch sú príspevky vypočítané na báze základného minimálneho poistného vo výške mesačne 171,85 € (platné od 1.1.2019), ktoré sa uhrádzajú kvartálne so splatnosťou k 28.2., 31.5., 31.8. a 30.11. v sume určenej konkrétnym výmerom 515,55 €. Počnúc obdobím začínajúcim 4. rokom od začatia podnikania sa príspevok (poistné) vyráta z vymeriavacieho základu, ktorý o 3 roky predchádza roku, za ktorý sa poistné platí (napr. poistné za rok 2020 sa vyráta z vymeriavacieho základu z roku 2017). O výške predpísaných príspevkov a o ich následnom zúčtovaní je záujemca povinný sa samostatne informovať, lebo ich konečná výška sa určuje až dodatočne. Z tohto dôvodu je potrebná včasná tvorba rezerv! V povinnom poistení je zahrnuté zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a zaopatrenie SZČO.

 

Ak si platíte pripoistenie k základnému poisteniu minimálne pol roka, vzniká Vám nárok na preplatenie krátkodobej práceneschopnosti. Ak si pripoistenie neplatíte, máte nárok len na podporu pri dlhodobo pretrvávajúcej chorobe, čiže až od 43. dňa pracovnej neschopnosti.

Nárok na poberanie rodinných prídavkov na dieťa z Rakúska, resp. finančný rozdiel medzi výškou príspevku zo slovenského a rakúskeho úradu majú osoby s bydliskom alebo so zvyčajným pobytom v Rakúsku. Nárok na rodinné prídavky je pre:
a) neplnoleté deti,
b) plnoleté deti, ktoré ešte nedovŕšili 24. rok života a nachádzajú sa vo vzdelávacom procese na niektorej odbornej škole.
Každá žiadosť je posudzovaná osobitne, čo sa týka priznania súm a časového intervalu vyplácania. Nakoľko je táto problematika veľmi zložitá a rozsiahla, naši pracovníci Vám so žiadosťou o priznanie rodinných prídavkov radi pomôžu.

Zákonná lehota na vyplatenie rodinných prídavkov z Rakúska je pol roka od podania žiadosti. Ak však budete počas tejto doby meniť miesto výkonu činnosti, proces riešenia rodinných prídavkov sa značne predĺži, nakoľko každá zmena miesta výkonu opatrovateľských činností má za následok aj presun zložky na novo príslušný finančný úrad, ktorý preberá Vašu agendu a zároveň mu plynie nová polročná lehota.

Povinnosť viesť elektronickú evidenciu a vydávať potvrdenia o platbách v hotovosti z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) Vám vzniká vtedy, ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • ročný obrat je viac ako 15.000,- € a zároveň
  • hotovostný obrat (platby prijímané v hotovosti) je viac ako 7.500,- €.

V prípade opatrovateliek sa za ročný obrat považuje príjem za opatrovanie + SVA + cestovné + vecný príjem za stravu a ubytovanie.

Ak počas roka prekročíte obe hranice obratov, povinnosť viesť elektronickú registračnú pokladňu Vám vzniká od začiatku štvrtého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli uvedené obraty prekročené.

Musíte si teda sledovať svoje príjmy počas celého roka. Ak bude predpoklad, že za aktuálny rok dosiahnete obrat 15.000,- € a chcete sa vyhnúť povinnosti evidovať tržby v ERP, musíte si mzdu nechať vyplácať prevodom na účet tak, aby ste nedosiahli hotovostný obrat 7.500,- €. Túto zmenu, teda prevod peňazí na účet, však musíte urobiť už vopred, nie až keď budete mať dosiahnutý obrat 15.000,- €.

V prípade, že ste si istá, že uvedenú hranicu 15.000,- € za rok nedosiahnete, nemusíte nič meniť a peniaze si môžete naďalej nechať vyplácať v hotovosti.