Požiadavky pre výkon činnosti opatrovania v Rakúsku

Základnou podmienkou pre vykonávanie činnosti opatrovania v Rakúsku je potrebná kvalifikácia v oblasti zdravotníctva, t.j. platný certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu. Certifikát vystavuje Slovenský červený kríž alebo inštitúcie sprostredkujúce opatrovateľský kurz akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo Ministerstvom školstva SR. Zdravotné sestry svoju kvalifikáciu preukazujú maturitným vysvedčením so Strednej zdravotníckej školy, vyšší zdravotnícky personál platným diplomom o ukončení štúdia.

Ako postupovať pri hľadaní vhodného miesta prostredníctvom našej spoločnosti

1. Zaregistrujte sa.rakusko

2. Telefonicky nás kontaktujte v konzultačných časoch na telefónnom čísle 0918 362 966

utorok: od 13.00 do 16.00
streda: od 13.00 do 16.00
piatok: od 13.00 do 14.30

3. Dohodnite si termín osobného pohovoru.

4. Ak ešte nemáte otvorenú rakúsku živnosť, na pohovor si so sebou prineste:

  • originál výpisu z registra trestov – nesmie byť starší ako 3 mesiace,
  • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu s počtom min. 200 teoretických hodín – originál a jednu kópiu,
  • lekárske potvrdenie o tom, že ste schopný/á pracovať ako opatrovateľský personál v zahraničí,
  • životopis v nemeckom jazyku – profesijný, štruktúrovaný,
  • fotografiu,
  • kópiu rodného listu,
  • občiansky preukaz + 3 kópie.

5. Ak už máte otvorenú rakúsku živnosť, na pohovor si so sebou prineste:

  • referenciu od predchádzajúceho klienta (telefonický kontakt na opatrovanú osobu resp. rodinného príslušníka),
  • kópiu rakúskej živnosti,
  • kópiu Verständigung – miesto, kam živnosť bola preložená naposledy,
  • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu –  originál a jednu kópiu,
  • potvrdenie o platení odvodov v Rakúsku,
  • lekárske potvrdenie o tom, že je ste schopný/á pracovať ako ako opatrovateľský personál v zahraničí,
  • životopis v nemeckom jazyku – profesijný, štruktúrovaný,
  • fotografiu,
  • kópiu rodného listu,
  • občiansky preukaz + 3 kópie,
  • kópiu e-card.

6. Osobný pohovor prebieha formou rozhovoru, overujú sa Vaše znalosti nemeckého jazyka, preveruje sa Vaša odbornosť a zisťujú sa osobnostné črty.

7. Po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru nasleduje inštruktáž, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v základných otázkach, ktoré sa týkajú výkonu opatrovateľských činností v nemecky hovoriacich krajinách.

8. Pred podpísaním samotnej zmluvy máte vymedzený dostatočný časový priestor na jej dôkladné preštudovanie a ste podrobne informovaní o podmienkach spolupráce s našou spoločnosťou.

9. Na pohovore sa snažíme vytvoriť pokojnú, vyrovnanú atmosféru, preto nie je dôvod na obavy.

Máte záujem? Využite možnosť bezplatnej registrácie

Registrácia