Požiadavky pre výkon činnosti opatrovania v Rakúsku

Základnou podmienkou pre vykonávanie činnosti opatrovania v Rakúsku je potrebná kvalifikácia v oblasti zdravotníctva, t.j. platný certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu. Certifikát vystavuje Slovenský červený kríž alebo inštitúcie sprostredkujúce opatrovateľský kurz akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, alebo Ministerstvom školstva SR. Zdravotné sestry svoju kvalifikáciu preukazujú maturitným vysvedčením so Strednej zdravotníckej školy, vyšší zdravotnícky personál platným diplomom o ukončení štúdia.

Ako postupovať pri hľadaní vhodného miesta prostredníctvom našej spoločnosti

1. Zaregistrujte sa v časti registrácia.rakusko

2. Telefonicky kontaktujte naše personálne referentky na telefónnom čísle 0918 362 966.

3. Dohodnite si termín osobného pohovoru.

4. Ak ešte nemáte otvorenú rakúsku živnosť, na pohovor si so sebou prineste:

 • originál výpisu z registra trestov – nesmie byť starší ako 3 mesiace,
 • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu s počtom min. 200 teoretických hodín – originál a jednu kópiu,
 • lekárske potvrdenie o tom, že ste schopný/á pracovať ako opatrovateľský personál v zahraničí,
 • životopis v nemeckom jazyku – profesijný, štruktúrovaný,
 • fotografiu,
 • kópiu rodného listu,
 • občiansky preukaz + 3 kópie.

5. Ak už máte otvorenú rakúsku živnosť, na pohovor si so sebou prineste:

 • referenciu od predchádzajúceho klienta (telefonický kontakt na opatrovanú osobu resp. rodinného príslušníka),
 • kópiu rakúskej živnosti,
 • kópiu Verständigung – miesto, kam živnosť bola preložená naposledy,
 • certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu –  originál a jednu kópiu,
 • potvrdenie o platení odvodov v Rakúsku,
 • lekárske potvrdenie o tom, že je ste schopný/á pracovať ako ako opatrovateľský personál v zahraničí,
 • životopis v nemeckom jazyku – profesijný, štruktúrovaný,
 • fotografiu,
 • kópiu rodného listu,
 • občiansky preukaz + 3 kópie,
 • kópiu e-card.

6. Osobný pohovor prebieha formou rozhovoru, overujú sa Vaše znalosti nemeckého jazyka, preveruje sa Vaša odbornosť a zisťujú sa osobnostné črty.

7. Po úspešnom absolvovaní osobného pohovoru nasleduje inštruktáž, ktorá Vám pomôže zorientovať sa v základných otázkach, ktoré sa týkajú výkonu opatrovateľských činností v nemecky hovoriacich krajinách.

8. Pred podpísaním samotnej zmluvy máte vymedzený dostatočný časový priestor na jej dôkladné preštudovanie a ste podrobne informovaní o podmienkach spolupráce s našou spoločnosťou.

9. Na pohovore sa snažíme vytvoriť pokojnú, vyrovnanú atmosféru, preto nie je dôvod na obavy.

Máte záujem? Využite možnosť bezplatnej registrácie

Registrácia